Algemene voorwaarden Zon Yoga

Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen voor volwassenen, jongeren en kinderen van Zon Yoga en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. Zon Yoga is gevestigd te Houten en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58718524.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het volledig invullen en ondertekenen van het online inschrijfformulier.

3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

Inschrijving

4. De inschrijving voor de yogalessen geschiedt door het invullen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier vind je op de site onder het kopje inschrijven.

5. Het is verplicht om eventuele lichamelijke en/of psychische klachten of een zwangerschap voorafgaand aan de lessen te melden aan de yogadocent. De cursist neemt altijd op eigen risico deel aan de yogalessen.

Betaling

6. Het tarief voor een proefles bedraagt euro 10,- en wordt contant afgerekend aan het einde van de proefles.

7. De tarieven voor de yogalessen gedurende een heel lesblok staan vermeld op de site onder het kopje tarieven.

8. Na inschrijving betaalt de cursist het cursusbedrag per lesblok.

9. Het cursusbedrag dient voorafgaand aan het lesblok betaald te zijn.

10. Wanneer met de yogalessen gestart wordt tijdens het lesblok, wordt het resterende gedeelte van het betreffende lesblok in rekening gebracht.

11. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Lestijden, wijzigingen en annulering

12. Een reguliere les duurt 75 minuten. De tijd en plaats staan vermeld op de website van Zon Yoga.

13. Zon Yoga behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, tijden- en data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het niet eens is met de wijziging, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

14. In het geval van onvoorziene afwezigheid van de docent gedurende meer dan 2 lesweken, kunnen in overleg lessen worden ingehaald of vindt teruggave van lesgeld plaats over aftrek van de eerste 2 verzuimweken. Indien mogelijk zal er een vervanger worden geregeld.

15. Er is geen les tijdens de schoolvakanties. De basisschoolvakanties in regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf vermeld.

16. Zon Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Afmelden en Restitutie

17. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn bij de yogales, dient dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les via what’s app of e-mail aan Zon Yoga te worden doorgegeven.

18. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

19. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan alleen als er plek is in de betreffende groep.

20. Gemiste lessen kunnen niet worden opgespaard en meegenomen naar een volgend lesblok.

21. In het geval van een langdurige ziekte en/of blessure waardoor de cursist op medische indicatie niet meer kan deelnemen aan de lessen, wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid/klachtenregeling

22. De cursist volgt de lessen geheel op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

23. Zon Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

24. Zon Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

25. In het geval van klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen.

Opzeggen

26. Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot 1 maand voor het einde van het lopende lesblok. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e- mail, niet mondeling of telefonisch.

27. Opzeggen na genoemde data betekent dat de cursist het cursusbedrag voor het volgende lesblok verschuldigd blijft.

Zon Yoga, december 2021