Algemene voorwaarden Zon Yoga

Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen
voor volwassenen, jongeren en kinderen van Zon Yoga en gelden
zonder uitzondering voor iedere cursist. Zon Yoga is gevestigd te
Houten en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 58718524.
2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij het
volledig invullen en ondertekenen van het online inschrijfformulier.
3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.

Inschrijving

4. De inschrijving voor de yogalessen geschiedt door het invullen van
een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier
vind je op de site onder het kopje inschrijven op www.zonyoga.nl
5. Het is verplicht om eventuele lichamelijke en/of psychische
klachten of een zwangerschap voorafgaand aan de lessen te
melden aan de yogadocent. De cursist neemt altijd op eigen risico
deel aan de yogalessen.

Betaling

6. Het tarief voor een proefles bedraagt euro 10,- en wordt
contant afgerekend aan het einde van de proefles.
7. De tarieven voor de yogalessen gedurende een heel lesblok staan
vermeld op de site www.zonyoga.nl
8. Na inschrijving betaalt de cursist het cursusbedrag per lesblok.
9. Het cursusbedrag dient voorafgaand aan het lesblok betaald te zijn.
10. Wanneer met de yogalessen gestart wordt tijdens het lesblok, wordt
het resterende gedeelte van het betreffende lesblok in rekening
gebracht.
11. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen kan de toegang tot
de les worden ontzegd.

Lestijden, wijzigingen en annulering

12. Een reguliere les duurt 75 minuten. De tijd en plaats staan vermeld
op de website van Zon Yoga.
13. Zon Yoga behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, tijden- en
data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte
gesteld. Indien een cursist het niet eens is met de wijziging, dan kan
de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist
dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben
voldaan.
14. In het geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal
vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de
cursist het betreffende lesbedrag retour.
15. Er is geen les tijdens de schoolvakanties. De basisschoolvakanties in
regio Midden Nederland worden aangehouden. Eventuele afwijkende
vakanties worden vooraf vermeld. Alle vakantie worden aangegeven
op de website www.zonyoga.nl
16. Zon Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te
wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen
desgevraagd een nieuw exemplaar.

Afmelden en Restitutie

17. Indien de cursist niet aanwezig kan zijn bij de yogales, dient dit
uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les via what’s app of e-mail aan
Zon Yoga te worden doorgegeven.
18. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
19. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden. Dit kan alleen
als er plek is in de betreffende groep.
20. Gemiste lessen kunnen niet worden opgespaard en meegenomen
naar een volgend lesblok.
21. In het geval van een langdurige ziekte en/of blessure waardoor de
cursist op medische indicatie niet meer kan deelnemen aan de
lessen, wordt er in overleg naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid/klachtenregeling

22. De cursist volgt de lessen geheel op eigen risico. Indien de cursist
onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de
behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor
cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten
hebben.
23. Zon Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld
voor eventueel opgelopen letsel.
24. Zon Yoga is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van
persoonlijke eigendommen.
25. In het geval van klachten probeert de yogadocent deze samen met
de cursist op te lossen.

Opzeggen

26. Opzeggen voor een volgend lesblok kan tot 1 maand voor het einde
van het lopende lesblok. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-
mail, niet mondeling of telefonisch.
27. Opzeggen na genoemde data betekent dat de cursist het
cursusbedrag voor het volgende lesblok verschuldigd blijft.

Zon Yoga mei 2018