Privacyverklaring Zon Yoga

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Zon Yoga & Coaching -verder te noemen Zon Yoga. Zon Yoga is gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58718524.

Cookies

De website van Zon Yoga maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Zon Yoga beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Derden hebben geen toegang tot de door Zon Yoga geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Zon Yoga.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Indien u Zon Yoga uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt Zon Yoga deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren in het kader van de met u te overeen komen dienstverlening. Zon Yoga gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening met u tot stand komt, dan worden de gegevens binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Zon Yoga over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel uw contactgegevens. Zon Yoga gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die in dat verband nodig of nuttig geacht worden.
Zo heeft Zon Yoga uw naam, adres en contactgegevens nodig om uw inschrijving te kunnen bevestigen en uw betaling te kunnen verwerken. Ook gebruikt Zon Yoga uw contactgegevens om u te kunnen bereiken in het geval van een wijziging of het uitvallen van yogalessen.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Zon Yoga heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij Zon Yoga zijn.
Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Zon Yoga gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Zon Yoga alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Zon Yoga verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd worden zorgvuldig bewaard zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder uw toestemming deelt Zon Yoga uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijn

Zon Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Hierbij is Zon Yoga uiteraard wel gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen.

Correctie en verwijdering

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kunt u hierover contact opnemen met Zon Yoga.

Zon Yoga mei 2018